HR

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu je udruga čiji su cilj i svrha poboljšanje medijske i komunikacijske kulture građana Republike Hrvatske kroz sustavnu edukaciju o medijima te poticanje razvoja osviještenih korisnika koji se s razumijevanjem i kritičkim odmakom koriste medijskim sadržajima koje sami odabiru. Svoje ciljeve udruga postiže edukativnim, istraživačkim i znanstvenim djelovanjem na svim društvenim područjima.

Društvo djeluje na području demokratsko-političke kulture, javnog informiranja i medija, te proizvodnji medijskih sadržaja, poticanja kritičke rasprave o medijima, promicanja medijske pismenosti i praćenja društvene odgovornosti medija (prema čl. 1. Statuta DKMK-a).

Udruga svoje ciljeve postiže djelovanjem na svim međunarodnim i nacionalnim društvenim razinama.

Djelatnosti udruge su: promocija i podizanje razine osviještenosti o medijskoj pismenosti i medijskom obrazovanju, promicanje medijske kulture, razvoj medijskih kompetencija građana, obrazovanje za političku kulturu i građansko sudjelovanje, osnaživanje djece i mladih, organiziranje edukativnih radionica, predavanja, prevencija rizičnih ponašanja djece i mladih putem medija (ovisnost, nasilje), emitiranje radijskih emisija, organiziranje simpozija, provođenje istraživanja, savjetovanja, studijska putovanja, domaća i međunarodna suradnja s drugim institucijama, znanstveni doprinos kritičkom pristupanju medijima, izrada i vrednovanje kurikula, izrada i objava edukativnih materijala za djecu, roditelje, učitelje i stručne suradnike u školama, te izrada internetskih sadržaja i promocija medijske pismenosti na društvenim mrežama. Ostvarivanje naznačenih ciljeva zadaća je svakog člana Udruge.

Radi ostvarivanja ciljeva Društvo, sukladno posebnim propisima, obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti: priprema, organizacija i održavanje edukativnih radionica, seminara, konferencija i sličnih manifestacija; savjetovanje iz područja medijske kulture, komunikacijskih vještina i digitalnih kompetencija; promidžbena djelatnost; izdavanje stručnih i edukativnih publikacija (knjige, časopisi, priručnici, brošure, video zapisi i ostalo), u skladu sa zakonom; provođenje istraživanja; provedba vrednovanja projekata i programa i akcijska istraživanja, te studije izvodljivosti (prema čl. 3. Statuta DKMK-a).

Pripremili smo, organizirali i proveli više od 1200 radionica, predavanja i konferencija o medijskom obrazovanju za više od 27.000 sudionika u Hrvatskoj, prvenstveno na volonterskoj osnovi. DKMK je posjetio 180 javnih institucija u 90 gradova u Hrvatskoj, a dodijeljena mu je i Posebna nagrada žirija Zaklade Evens 2017. godine. Bio je partner u Medijskoj pismenosti za sve 2018. u okviru projekta Mind Over Media u EU, koji koordinira Zaklada Evens. DKMK je najveća dobrovoljna nevladina organizacija za medijsko obrazovanje u Hrvatskoj sa 120 članova i 20 aktivnih volontera.

Mi smo Djeca medija!

Djeca medija su najveći i najvažniji projekt DKMK-a.

Za više informacija posjetite djecamedija.org.

 

EN

Association for Communication and Media Culture is an association whose goal and purpose is to improve the media and communication culture of the citizens of the Republic of Croatia through systematic education on the media and to encourage the development of aware users who use media content of their choice. The Association achieves its goals through educational, research and scientific activities in all areas of society.

The Association operates in the field of democratic-political culture, public information and media, and the production of media content, encouraging critical discussion on the media, promoting media literacy and monitoring the social responsibility of the media (according to Article 1 of the Statute of the Association).

The Association achieves its goals by acting at all international and national social levels.

The activities of the Association are: promotion and raising of various awareness on media literacy and media education, promotion of media culture, development of media competence of citizens, education for political culture and civic participation, empowerment of children and youth, organization of educational workshops, lectures, prevention of risky behavior of children and youth through the media (addiction, violence), broadcasting radio shows, organizing symposia, conducting research, conferences, study tours, domestic and international cooperation with other institutions, scientific contribution to a critical approach to the media, development and evaluation of curricula, development and publication of educational materials for children, parents, teachers and professional associates in schools, as well as the creation of Internet content and the promotion of media literacy on social networks. Achieving the indicated goals is the task of each member of the Association.

In order to achieve its goals, the Association, in accordance with special regulations, performs the following economic activities: preparation, organization and holding of educational workshops, seminars, conferences and similar events; counseling in the field of media culture, communication skills and digital competencies; advertising activity; publishing professional and educational publications (books, magazines, manuals, brochures, videos, etc.), in accordance with the law; conducting research; implementation of project and program evaluation and action research, and feasibility studies (according to Article 3 of the Statute of the Association).

We have prepared, organized and implemented more than 1200 workshops, lectures and conferences on media education for more than 27.000 participants in Croatia, primarily on a voluntary basis. The Association has visited 180 public institutions in 90 cities in Croatia and it has been awarded by Evens Foundation Special Jury in 2017. It was the partner in the Media Literacy For All 2018 within project Mind Over Media in EU, coordinated by Evens Foundation. We are the biggest voluntary NGO for media education in Croatia with 120 members and 20 active volunteers.

We are Children of the Media!

Children of the Media is the largest and the most important project of our Association.

For more information visit djecamedija.org.