HR

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu je udruga čiji su cilj i svrha poboljšanje medijske i komunikacijske kulture građana Republike Hrvatske kroz sustavnu edukaciju o medijima te poticanje razvoja osviještenih korisnika koji se s razumijevanjem i kritičkim odmakom koriste medijskim sadržajima koje sami odabiru. Svoje ciljeve udruga postiže edukativnim, istraživačkim i znanstvenim djelovanjem na svim društvenim područjima.

Područja djelovanja Udruge su: demokratska politička kultura (obrazovanje za demokratsko građanstvo, promicanje nenasilja i izgradnja mira, prevencija nasilja među djecom i mladima, promicanje i razvoj volonterstva, promicanje društvene solidarnosti, poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju, razvoj civilnoga društva, razvoj lokalne zajednice, proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičke rasprave u medijima, promicanje medijske pismenosti, praćenje društvene odgovornosti medija), kultura i umjetnost (medijska kultura, interaktivni mediji), obrazovanje, znanost i istraživanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju, strukovne udruge u odgoju i obrazovanju, znanstvenoistraživački rad, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, popularizacija znanosti, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja), socijalna djelatnost (prevencija nasilja, prevencija ovisnosti, organiziranje slobodnih aktivnosti) i zaštita zdravlja (prevencija i suzbijanje ovisnosti) (prema čl. 2. Statuta DKMK-a).

Udruga svoje ciljeve postiže djelovanjem na svim međunarodnim i nacionalnim društvenim razinama.

Djelatnosti Udruge su: promocija i podizanje razine osviještenosti o medijskoj pismenosti i medijskom obrazovanju, promicanje medijske kulture, razvoj medijskih kompetencija građana, obrazovanje za političku kulturu i građansko sudjelovanje, osnaživanje djece i mladih, organiziranje edukativnih radionica, predavanja, prevencija rizičnih ponašanja djece i mladih putem medija (ovisnost, nasilje), emitiranje radijskih emisija, organiziranje simpozija, provođenje istraživanja, savjetovanja, studijska putovanja, domaća i međunarodna suradnja s drugim institucijama, znanstveni doprinos kritičkom pristupanju medijima, izrada i vrednovanje kurikula, izrada i objava edukativnih materijala za djecu, roditelje, učitelje i stručne suradnike u školama, te izrada intemetskih sadržaja i promocija medijske pismenosti na društvenim mrežama. Ostvarivanje naznačenih ciljeva zadaća je svakog člana Udruge.

Radi ostvarivanja ciljeva Društvo će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti: priprema, organizacija i održavanje edukativnih radionica, seminara, konferencija i sličnih manifestacija; savjetovanje iz područja medijske kulture, komunikacijskih vještina i digitalnih kompetencija; promidžbena djelatnost; izdavanje stručnih i edukativnih publikacija (knjige, časopisi, priručnici, brošure, video zapisi i ostalo), u skladu sa zakonom; provođenje istraživanja; provedba vrednovanja projekata i programa i akcijska istraživanja, te studije izvodljivosti (prema čl. 3. Statuta DKMK-a).

Pripremili smo, organizirali i proveli više od 1.500 radionica, predavanja i konferencija o medijskom obrazovanju za više od 37.000 sudionika u Hrvatskoj, prvenstveno na volonterskoj osnovi. DKMK je posjetio 180 javnih institucija u 90 gradova u Hrvatskoj, a dodijeljena mu je i Posebna nagrada žirija Zaklade Evens 2017. godine. Bio je partner u Medijskoj pismenosti za sve 2018. u okviru projekta Mind Over Media u EU, koji koordinira Zaklada Evens. DKMK je najveća dobrovoljna nevladina organizacija za medijsko obrazovanje u Hrvatskoj sa 140 članova i 24 aktivna volontera.

Mi smo Djeca medija!

Djeca medija su najveći i najvažniji projekt DKMK-a.

Za više informacija posjetite djecamedija.org.

EN

Association for Communication and Media Culture is an association whose goal and purpose is to improve the media and communication culture of the citizens of the Republic of Croatia through systematic education on the media and to encourage the development of aware users who use media content of their choice. The Association achieves its goals through educational, research and scientific activities in all areas of society.

The areas of activity of the Association are: democratic political culture (education for democratic citizenship, promotion of non-violence and peace building, prevention of violence among children and young people, promotion and development of volunteerism, promotion of social solidarity, encouragement of participatory democracy/participation of citizens in decision-making, development of civil society, development local communities, production of media content, encouragement of critical discussion in the media, promotion of media literacy, monitoring of social responsibility of the media), culture and art (media culture, interactive media), education, science and research (development and promotion of upbringing and education, lifelong learning and adult education, non-institutional education, education for active participation in the development of democratic culture, education for the protection and promotion of human rights, encouragement of creativity and creativity in education, international cooperation and mobility in education, professional e associations in upbringing and education, scientific research work, organization of domestic and international scientific and scientific meetings, schools, congresses and seminars, publication of scientific and professional publications, popularization of science, networking and international scientific and professional cooperation), social activities (prevention of violence, prevention addictions, organizing free activities) and health protection (prevention and suppression of addictions) (according to Art. 2 of the DKMK Statute).

The Association achieves its goals by acting on all international and national social levels.

The activities of the Association are: promotion and raising awareness of media literacy and media education, promotion of media culture, development of citizens’ media competences, education for political culture and civic participation, empowerment of children and young people, organization of educational workshops, lectures, prevention of risky behavior of children and young people through the media (addiction, violence), broadcasting radio shows, organizing symposia, conducting research, consulting, study trips, domestic and international cooperation with other institutions, scientific contribution to a critical approach to the media, development and evaluation of curricula, development and publication of educational materials for children, parents, teachers and professional associates in schools, and the creation of internet content and the promotion of media literacy on social networks. Achieving the indicated goals is the task of every member of the Association.

In order to achieve its goals, the Association will, in accordance with special regulations, perform the following economic activities: preparation, organization and maintenance of educational workshops, seminars, conferences and similar events; consulting in the field of media culture, communication skills and digital competences; advertising activity; publication of professional and educational publications (books, magazines, manuals, brochures, videos, etc.), in accordance with the law; conducting research; implementation of project and program evaluation and action research, as well as feasibility studies (according to Art. 3 of the DKMK Statute).

We have prepared, organized and implemented more than 1.500 workshops, lectures and conferences on media education for more than 37.000 participants in Croatia, primarily on a voluntary basis. The Association has visited 180 public institutions in 90 cities in Croatia and it has been awarded by Evens Foundation Special Jury in 2017. It was the partner in the Media Literacy For All 2018 within project Mind Over Media in EU, coordinated by Evens Foundation. We are the biggest voluntary NGO for media education in Croatia with 140 members and 24 active volunteers.

We are Children of the Media!

Children of the Media is the largest and the most important project of our Association.

For more information visit djecamedija.org.